Panorama คือภาพถ่ายเป็นชุดในระนาบแนวยาว (หรือจะแนวตั้งก็ได้)

ซึ่งภาพแนว Panorama นี้จะพิเศษกว่าภาพถ่ายมุมกว้างใบเดียวที่ว่าเราจะสามารถเก็บรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ในระนาบได้มากกว่า (ภาพจะมีความยาวมากกว่าภาพปกติอยู่มาก) และสิ่งสำคัญในการถ่ายภาพ Panorama นั้นก็คงหนีเจ้าขาตั้งกล้องไม่ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราลืมขาตั้งกล้อง หรือเราไม่อยากที่จะแบกขาตั้งกล้องไปละ เราจะทำอย่างไรดี

ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการแนะแนวการถ่ายภาพเป็นชุดในระนาบยาว (Panorama) โดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องกัน

ขั้นตอนการถ่ายภาพ Panorama โดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง

  1. สำคัญมาก เราควรที่จะมีความเข้าใจในพื้นฐานของการถ่ายภาพ
  2. ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบแนวตั้ง หรือแนวนอน เราควรที่จะเปิดตาราง และระดับน้ำในกล้องช่วยด้วย
  3. เพราะว่าเราไม่ได้จะใช้ขาตั้งกล้อง เพราะฉะนั้นแกนกลางสำหรับการหมุนเพื่อการเก็บภาพเป็นชุดในระนาบยาวนั้น ต้องเป็นตัวเราเอง
  4. ตาราง และระดับน้ำในกล้องช่วยยึดเป็นหลักสำหรับการกำหนดสัดส่วนของภาพ
  5. ตั้งค่าการถ่ายให้เหมาะสม เนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง เราควรตั้งค่าเผื่อการสั่น
    และถ่ายให้หลวม ๆ หน่อยเผื่อให้โปรแกรมมีพื้นที่ในภาพให้แก้ไขได้
  6. ลองหมุน ลองฝึกให้เริ่มมีความมั่นใจในการหมุนโดยใช้ตัวเองเป็นแกนลางเพื่อการเก็บภาพเป็นชุดในระนาบยาว
  7. ถ่ายโลด
  8. แล้วกลับบ้านมาต่อ Panorama ในโปรแกรม

นี่คือตัวอย่างของภาพถ่ายภาพเดียวจากเลนส์มุมกว้าง

นี่คือภาพถ่าย 7 ภาพจากการใช้ตัวเราเองเป็นแกนลางในการหมุน (ก่อนแต่งภาพ)

นี่คือภาพถ่าย 7 ภาพจากการใช้ตัวเราเองเป็นแกนลางในการหมุน (หลังแต่งภาพ)

และนี่คือสิ่งที่ได้รับหลังจากการนำภาพมาต่อกัน (ก่อนแต่งภาพ - หลังแต่งภาพ)