โปรแกรม

Accounting
Manager

การจัดการต้นทุนในการพิมพ์ทําได้ง่ายกว่าที่คิด

โปรแกรม

Accounting
Manager

เป็นโปรแกรมแบบ Standalone สําหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF ของ Canon ที่ช่วยในการจัดการต้นทุนใน การพิมพ์ ที่มีฟังก์ชั่นและการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ช่วยในการ เก็บรวมรวบข้อมูลการพิมพ์จากเครื่องพรินเตอร์เพื่อนํามารวม ค่าใช้จ่าย หรือคํานวณต้นทุนสําหรับธุรกิจการพิมพ์

ฟังกชั่นหลัก

ฟังกชั่น 1

เก็บข้อมูลการพิมพ์งานจากเครื่องพิมพ์ เช่นปริมาณหมึกและขนาดวัสดุ/กระดาษ ที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งจะเก็บจากตัวเครื่อง และเรียกข้อมูลจากโปรแกรมนี้

ฟังกชั่น 2

โปรแกรม Accounting Manager สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้จากเครื่อง พรินเตอร์ imagePROGRAF หลายๆ เครื่องที่เชื่อมต่อในระบบได้ ทั้งจาก USB และระบบ Network

ฟังกชั่น 3

ข้อมูลการใช้และรายงานสามารถสรุป แยกตามช่วงเวลา , ตามลักษณะงานหรือ ตามผู้ใช้และสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV (เปิดด้วยโปรแกรม Excel) ได้

รุ่นของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่รองรับ

imagePROGRAF TA / TM / TX / TZ / GP และ PRO-Series

การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

Accounting
Manager

- เปิดลิ้งค์จากโปแกรม Quick Utility Toolbox
- เปิดจากไอคอนของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

ข้อดี ของโปรแกรม

Accounting Manager

 • เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถ Download
  เพื่อติดตั้งและใช้งานกับเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF ได้เลย
 • ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการรวมรวบข้อมูลการพิมพ์
  และการใช้งานของเครื่อง
 • รองรับการใช้งานทั้ง Mac OS และ Windows
 • รองรับการเก็บข้อมูลชองเครื่องพิมพ์
  Canon imagePROGRAF ได้มากถึง 50 เครื่อง พร้อมกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สามารถเก็บแยกตามประเภทการใช้
  ,ผู้ใช้หรือช่วงเวลาได้
 • สําหรับผู้ใช้ที่ใช้เครื่องส่วนตัว สามารถนําข้อมูลมาคํานวณ
  เพื่อทําต้นทุนในการขายงานพิมพ์ได้ง่าย

หน้าตาของโปรแกรม Accounting Manager


รายละเอียดและหมวดหมู่ที่มีอยู่ในรายการบันทึกของ
Accounting Manager


การ Export ข้อมูลจากโปรแกรม Accounting Manager
เพื่อนํามาใช้งาน / ส่งรายงาน

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก