การเลือก

วัสดุการพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์
หน้ากว้าง

Best Media for imagePROGRAF Printer

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง

imagePROGRAF
กับงานพิมพ์ประเภทต่างๆ PPL

วัสดุการพิมพ์ของ Canon ได้ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบอย่าง
ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF เพื่อให้คุณภาพ
ของภาพและงานพิมพ์ดีที่สุดอย่างสมํ่าเสมอ

ประเภทของ

กระดาษสำหรับ
เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างแคนนอน imagePROGRAF เป็นเครื่อง
พิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบหมึก Pigment ที่มี ความสามารถให้เฉดสีที่
กว้างและเที่ยงตรง เป็นหมึกพิมพ์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำ และสามารถ
รองรับการใช้งานกับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย โดยที่ตัวเครื่อง
จะแบ่งประเภทหลักของวัสดุให้เลือกใช้งานได้ง่ายคือ

 • กระดาษธรรมดา

  ไม่เคลืือบน้ำยา สำหรับกานพิมพ์
  งานเอกสาร แบบแปลนต่างๆ

 • กระดาษเคลือบผิวด้าน

  สำหรับงานนำเสนอต่างๆ
  แบบแปลน กราฟิก

 • กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย

  สําหรับงานภาพถ่าย
  โปสเตอร์กราฟิกคุณภาพสูง

 • กระดาษสำหรับปรู๊ฟสี
  และอารท์เวริค

  สำหรับพิมพ์ตรวจสอบ
  งานออกแบบตัวอักษรและกราฟิก

 • กระดาษประเภทไฟน์อาร์ต

  สำหรับงานศิลปะ และ ภาพถ่าย
  คุณภาพสูง

 • วัสดุประเภทเส้นใยพิเศษ

  สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์
  เจ็ทที่ใช้หมึก Pigment

 • วัสดุประเภทงานป้าย

  สำหรับงานพิมพ์ป้ายประกาศ
  สื่อประชาสัมพันธ์ และ
  แบนเนอร์ยาว

 • วัสดุประเภทงาน CAD

  สำหรับงานแบบคุณภาพสูง
  ฟิล์มสำหรับใช้งานในอตุสาหกรรม
  ต่างๆ

 • วัสดุประเภทกำหนดเอง

  ที่ไม่ได้ระบุค่ามาจากโรง
  งานแคนนอน
  (ต้ังค่าการพิมพ์โ์ดยผู้ใช้)

*ใน 4 ประเภทสีแดงคือ ประเภทกระดาษที่จะถูกใช้มากกับเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF
ซึ่งมีรุ่น, คุณภาพ, ความหนาและราคาที่แตกต่างกันมาก มีทั้งของแคนนอนเองซึ่งมีคุณภาพ
สูงและผู้ผลิตรายอื่นๆที่ผลิตมารองรับกับเครื่องพิมพ์ของแคนนอน

ใช้กระดาษแคนนอน
ดีอย่างไร?

นอกจากหมึกพิมพ์ Pigment คุณภาพสูงของเครื่องแคนนอน imagePROGRAF ทั้งเทคโนโลยี LUCIA PRO และ LUCIA TD ที่ให้เฉดีสีได้กว้างและกันนํ้าแล้ว การใช้กระดาษพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะของแคนนอนเอง จะมีข้อดีอีกหลายข้อคือ

 • กระดาษพิมพ์ของแคนนอนถูกผลิตและทดสอบโดยตรง กับเครื่องพิมพ์ของแคนนอนทุกๆรุ่น
 • การตั้งค่าสีในการพิมพ์ง่าย เพราะชื้อกระดาษจะ ตรงกับชื้อในไดรเวอร์และที่หน้าเครื่องพิมพ์ทําให้ได้คุณภาพสีที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
 • มีค่า ICC Profile ทําให้การพิมพ์สีถูกต้องและแม่นยําสูงสุด
 • มั่นใจได้ในเรื่องการควบคุมคุณภาพสีที่แม่นยําในงานพิมพ์ปริมาณมากและในระยะยาว
 • อายุของงานพิมพ์จะมีอายุยาวนานกว่า การคงสภาพสีที่สมบูรณ์และไม่เสื่อมสภาพง่าย (สามารถใช้งานในงานอนุรักษ์ งานนิทรรศการหรืองานในพิพิธภัณฑ์ระยะยาวได้)
 • ทําให้อายุการใช้งานของหัวพิมพ์และเครื่องยาวนานกว่า

สําหรับงานนิทรรศการ และงานคุณภาพสูงของศิลปิน

(Canon Genuine Papers)

Photo Paper Pro Premium Platinum

ความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ 300 g/m² (แกรม)

ความหนา: 300 ไมครอน

ขนาดของแกนกระดาษ: 3 นิ้ว

ค่าความสว่าง ISO Brightness: 98

การเคลือบผิว :ความเงาสูง (Ultra High Glossy)

Photo Paper
Pro Luster

ความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ 260 g/m² (แกรม)

ความหนา: 260 ไมครอน

ขนาดของแกนกระดาษ: 3 นิ้ว

ค่าความสว่าง ISO Brightness: 92

การเคลือบผิว :กึ่งเงากึ่งด้าน (Luster/Semi-Matte)

Photo Paper
Pro Premium Matte

ความหนาแน่นของเนื้อกระดาษ 210 g/m² (แกรม)

ความหนา: 210 ไมครอน

ขนาดของแกนกระดาษ: 3 นิ้ว

ค่าความสว่าง ISO Brightness: 92

การเคลือบผิว :ผิวด้าน (Matte)

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก