โปรแกรม

Direct
Print
Plus

การสั่งและควบคุมการพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรม Direct Print Plus
เป็นโปรแกรมที-ช่วยให้คุณพิมพ์เอกสาร PDF งานแบบแปลน ไฟล์ภาพ JPEG และ TIFF
และไฟล์แบบแปลน HP-GL/2 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีจุดเด่นในการทํางานคือ

 • สามารถพิมพ์งานโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องหรือโปรแกรมอื่นร่วม
 • สามารถดูตัวอย่างงานพิมพ์ก่อน และเห็นคําเตือนล่วงหน้าถึงข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิด โดยการดึงข้อมูลจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 • คุณสามารถพิมพ์ไฟล์งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการสร้างไอคอนลัดสําหรับการพิมพ์ และวางไฟล์ลงบนไอคอน
 • คุณสามารถพิมพ์หลายไฟล์พร้อมกัน ทําให้คุณสามารถพิมพ์แบบแปลน และภาพถ่ายจํานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้บ่อยได้ และสามารถพิมพ์ด้วยการตั้งค่าที่บันทึกไว
 • ประวัติการพิมพ์จะถูกบันทึกตามระยะเวลาที่กําหนด คุณยังสามารถเลือก งานที่จะพิมพ์จากไฟล์ที่บันทึกไว้ในประวัติการพิมพ์

VDOs

การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Direct Print Plus

โปรแกรม Direct Print Plus สําหรับเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF

หน้าตาโปรแกรมและการทํางานเบื้องต้น

หน้าหลักของโปรแกรม Basic Operations (Home Screen)


การทํางานของโปรแกรม Direct Print Plus
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากโปรแกรมเดิม Direct Print & Share

*รองรับการพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Direct Print Plus รองรับการพิมพ์จาก Cloud
(Dropbox , Google Drive , Onedrive และ Box ) ในเวอร์ชั่น 1.3.0 ขึ้นไป
*การโชว์Preview บนหน้าจอจะไม่แสดงกับไฟล์HP-GL/2.


User Interface หน้าตาของโปรแกรม


การเตรียมไฟล์งาน : ส่งข้อมูลเข้าและส่งออก

เช่นเดียวกับโปรแกรม DPS ผู้ใช้สามารถลากและวางข้อมูลการพิมพ์ลงในแอปพลิเคชัน
และสั่งงานพิมพ์ได้ในหน้าต่างเดียวกัน

ข้อแตกต่างกับโปรแกรม DPS
 • DPS: การตั้งค่าขั้นสูงบน UI > การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สามารถใช้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้
 • DPP: มีเฉพาะการตั้งค่าที่มีอยู่ใน UI (ไม่สามารถตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) เพื่อทําให้การพิมพ์รวดเร็วขึ้น.

การเตรียมไฟล์พิมพ์ : การจัดการเรื่องข้อมูลค่าใช้จ่าย

ปรับปรุงเรื่องการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายใน Direct Print Plus


การเตรียมไฟล์พิมพ์ : การดูสถานะของเครื่องพิมพ์


หน้าต่างแสดงลําดับและสถานะพิมพ์ของไฟล์งาน
แสดงลําดับ สถานะและข้อผิดพลาด

แนะนำ

 • สําหรับเครื่องพิมพ์CPP การจัดการ Process โดยโปรแกรม DPP จะดําเนินการจนกว่าการส่งไปยังเครื่องพิมพ์จะเสร็จสิ้น
 • สําหรับเครื่องพิมพ์imagePROGRAF PRO Mk I/TX Mk I (เมื่อต่อเชื่อมทางช่อง USB)
 • ไม่มีการสั่งยกเลิก (ต้องกดยกเลิกที่เครื่องพิมพ์)
 • สถานะงานอื่นนอกเหนือจากงานที่กําลังพิมพ์จะกลายเป็น Unkhown

เก็บประวัติการพิมพ์ : แสดงข้อมูลของงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ไป


การสร้างปุ่มลัดในการพิมพ์ Shortcut print

เหมือนกับโปรแกรม DPS, เราสามารถสร้างปุ่มลัดการใช้งานค่าที่เราตั้งไว้สําหรับพิมพ์งานแบบต่างๆได้ในโปรแกรม Direct Print Plus


รองรับการจัดเรียงไฟล์บนหน้ากระดาษ (Nesting)

รองรับการวางเรียงหน้าจากไฟล์ PDF แบบ Multi-Page


รองรับการพิมพ์ในโหมดความเร็วสูงสุด (Q5)

โหมด Q5 (พิมพ์เร็วสุด) สามารถเลือกในหน้าต่างของโปรแกรม DPP เมื่อพิมพ์กับเครื่องพิมพ์imagePROGRAF TZ หรือ TX MK II
ซีรี่ส์กับกระดาษธรรมดา (plain paper) ซึ่งในโหมดนี้จะทําให้เครื่องพิมพ์TZ series
สามารถพิมพ์งาน CAD ขนาด A1 ได้ความเร็วสูงสุดที่ 4 แผ่นต่อนาที

หมายเหตุ

ต้องใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ v 5.61 หรือสูงกว่าเพื่อตั้งค่าการพิมพ์ในโหมด Q5 (ความเร็วสูงสุด) ได้

รายละเอียด Software

เครื่องพิมพ์ที่และรูปแบบไฟล์ที่โปรแกรม
Direct Print Plus รองรับ


ระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

*** โปรแกรม Direct Print Plus ( สําหรับ Windowsเท่านั้น ) สามารถโหลดได้ที่นี่ shorturl.at/zDW34

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก